Wednesday, November 07, 2007

Happy 3rd Birthday!!!!

Old English....Vizsla Dog
not a sheep